Disclaimer


ALGEMEEN

Deze internetsite www.verbeekexport.com is eigendom van Verbeek Export B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34214595, (hierna: ‘Verbeek Export’). Het BTW identificatienummer van Verbeek Export is: NL813800936B01.

TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Op elke verbintenis met Verbeek Export, waaronder het gebruik van haar internetsites, zijn de Algemene voorwaarden van toepassing zoals genoemd op deze website onder www.verbeekexport.com/algemene-voorwaarden. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van derden, waaronder gebruikers van een dienst of faciliteit van Verbeek Export, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het gebruik van een dienst of faciliteit van Verbeek Export kunnen aanvullende ‘Algemene Voorwaarden‘ voor de betreffende dienst of faciliteit van toepassing zijn.

INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN

Wanneer Verbeek Export hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden op haar internetsites weergeeft, betekent dit niet dat Verbeek Export de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of heeft geverifieerd. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen en het gebruik hiervan is volledig voor eigen risico.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEGRUIK

Verbeek Export heeft en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze en overige internetsites van Verbeek Export aangeboden informatie. Het is toegestaan om deze informatie uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik af te drukken.

  • het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbeek Export;
  • informatie op deze internetsite op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen;
  • links naar internetsites van Verbeek Export weer te geven;
  • de informatie voor commercieel gebruik te verwerken.
  • het is niet toegestaan het functioneren van internetsites van Verbeek Export in gevaar te brengen, de aangeboden informatie of onderliggende software aan te tasten en/of andere internetgebruikers te hinderen.

COOKIES EN PERSOONSGEGEVENS

Verbeek Export maakt gebruik van functionele, communicatieve, analytische en overige cookies. Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt.

ONLINE COMMUNICATIE

Berichten die u per e-mail naar Verbeek Export stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Verbeek Export te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID

Verbeek Export is alleen aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door haar opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitkeert en anders alleen voor de directe schade tot maximaal € 300.000 per gebeurtenis. Indirecte schade en winstderving komen nimmer voor rekening van Verbeek Export tenzij sprake is van een wettelijke niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

Verbeek Export aanvaardt in aanvulling en afwijking op het vorige artikel, geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit:

(a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van internetsites van Verbeek Export,
(b) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsites,
(c) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsites beschikbaar wordt gesteld
(d) misbruik van deze internetsite;
(e) verlies van gegevens;
(f) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Verbeek Export of aan u wordt gezonden,
(g) de informatie die op of via deze internetsites wordt aangeboden. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Verbeek Export.

TOEPASSELIJK RECHT

Op de internetsite van Verbeek Export en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

WIJZIGINGEN

Verbeek Export behoudt zich het recht voor de op of via deze en overige internetsites van Verbeek Export aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Verbeek Export is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

KLACHEN, ONGEWENSTE COMMUNICATIE

Klachten kunnen worden ingediend via de algemene e-mail (info@verbeekexport.com), Verbeek Export, telefoonnummer 0297-323142 of via de website via de rubriek contact met de link www.verbeekexport.com/contact. Natuurlijke personen kunnen zich bij de klantenservice van Verbeek Export melden dat zij ongevraagde elektronische communicatie over andere dienst(en) dan waarvoor zij zich hebben ingeschreven, niet willen ontvangen van Verbeek Export.

SLOTBEPALING

Aan de verstrekte informatie op de website van Verbeek Export kunnen door gebruiker(s) jegens Verbeek Export geen rechten worden ontleend.