Algemene Voorwaarden


Algemene inkoopvoorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten voor de inkoop van zaken opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. 40596609

ALGEMEEN

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Groothandelaar:
  een groothandelaar in bloemkwekerijproducten en onder Leverancier: de wederpartij van een Groothandelaar.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van zaken tussen Groothandelaar en Leverancier.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden een Groothandelaar alleen, wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Algemene Voorwaarden van een Leverancier zijn niet van toepassing. Bij een “battle of forms” hebben de Algemene Voorwaarden van Groothandelaar steeds voorrang.
 5. De Algemene Voorwaarden van de VGB worden van tijd tot tijd aangepast. De laatste bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde versie van deze voorwaarden is steeds de toe te passen versie. Mocht één of meerdere van de voorwaarden nietig worden verklaard, dan treedt daarvoor in de plaats een voorwaarde die de vernietigde bepaling wat inhoud en gevolg betreft het dichtst benadert.

AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst volgend op een aanbod/offerte van een Leverancier komt tot stand op het moment van verzending van de schriftelijke acceptatie van het aanbod door de Groothandelaar. Wanneer de Groothandelaar een order plaatst zonder dat daaraan een offerte van de leverancier is voorafgegaan komt de overeenkomst tot stand wanneer de Leverancier de order ongewijzigd bevestigt, danwel, bij uitblijven van een schriftelijke reactie, wanneer hij een begin maakt met de uitvoering van de order.
 2. Ieder aanbod van de Leverancier is onherroepelijk en niet vrijblijvend. Het kan door de Groothandelaar worden aanvaard tot 60 dagen nadat het aanbod de Groothandelaar heeft bereikt.

PRIJS en BETALING

 1. De overeengekomen prijs is vast en gebaseerd op de leveringsconditie DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000), op de door de Groothandelaar aan te geven plaats van levering.
 2. De prijs is genoteerd in Euro’s en exclusief BTW.
 3. De Groothandelaar hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de zaken, alsook eventuele installatie- en montage daarvan, zijn goedgekeurd. De Groothandelaar heeft het recht tot verrekening van een koopsom met iedere vordering die de Groothandelaar op de Leverancier heeft.

TERMIJN VAN LEVERING

 1. De overeengekomen termijn van levering is voor de Groothandelaar van wezenlijke betekenis. Wanneer de Leverancier niet op het overeengekomen tijdstip heeft geleverd is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Wanneer de Leverancier vermoedt dat hij niet of niet op het overeengekomen tijdstip kan leveren, dient hij de Groothandelaar hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren, onder opgave van redenen.
 3. Te laat geleverde zaken worden in beginsel niet meer door de Groothandelaar geaccepteerd; de betreffende overeenkomst wordt door het overschrijden van de leveringstermijn ontbonden. De Groothandelaar heeft echter steeds te zijner keuze het recht om alsnog (gedeeltelijke) nakoming van de overeenkomst te verlangen.
 4. Te laat geleverde zaken die, ondanks ontbreken van uitdrukkelijke acceptatie, bij de Groothandelaar zijn afgeleverd blijven voor rekening en risico van de Leverancier, totdat de Groothandelaar de levering eventueel alsnog uitdrukkelijk accepteert. Indien de Leverancier niet op eerste verzoek de te laat afgeleverde en geweigerde zaken bij de Groothandelaar ophaalt of doet ophalen heeft de Groothandelaar het recht de zaken voor rekening en risico van de Leverancier te (doen) retourneren, danwel de zaken te verkopen teneinde uit de opbrengst (een gedeelte van) zijn schade te verhalen. De Leverancier zal op eerste verzoek van de Groothandelaar diens overige schade vergoeden.
 5. De Groothandelaar heeft het recht te verlangen dat de levering wordt uitgesteld of dat in delen wordt geleverd. In geval van uitgestelde levering van de zaken op verzoek van de Groothandelaar zal de Leverancier deze opslaan, deugdelijk afgescheiden en herkenbaar als bestemd voor de Groothandelaar, waarbij de eigendom van de zaken aan de Groothandelaar is overgedragen. De opslag door de Leverancier geschiedt voor rekening en risico van de Leverancier, met uitzondering van het risico van normale vermindering van de kwaliteit van de zaken, tenzij de kwaliteitsvermindering is te wijten aan het feit dat de Leverancier de zaken niet als goed huisvader had opgeslagen.

GOEDKEURING / AANVAARDING

 1. De levering is pas door de Groothandelaar aanvaard, wanneer deze de zaken uitdrukkelijk heeft goedgekeurd. Goedkeuring en aanvaarding worden bij zichtbare gebreken tevens geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de Leverancier niet binnen 48 uur na levering schriftelijk van de gebreken op de hoogte is gesteld, onder overlegging van bewijs, tenzij de zaken binnen 48 uur na levering door de Groothandelaar worden doorgeleverd. In dat laatste geval worden goedkeuring en aanvaarding geacht te hebben plaatsgevonden indien de afnemer van de Groothandelaar niet op bovenomschreven manier heeft gereclameerd binnen 48 na doorlevering aan de afnemer. Voor berekening van perioden van 48 uur worden uren op zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend.
 2. Bij onzichtbare gebreken heeft de Groothandelaar recht op afkeuring en weigering van de zaken tot 48 uur na het ontdekken van een gebrek. Eventuele eerdere betaling van de factuur met betrekking tot deze zaken doet aan dit recht niets af.
  Afgekeurde en geweigerde zaken worden door de Groothandelaar voor rekening en risico van de Leverancier gehouden. Indien de Leverancier niet op eerste verzoek de afgekeurde en geweigerde zaken bij de Groothandelaar ophaalt of doet ophalen heeft de Groothandelaar het recht de zaken voor rekening en risico van de Leverancier te (doen) retourneren, danwel de zaken te verkopen teneinde uit de opbrengst (een gedeelte van) zijn schade te verhalen. De Leverancier is gehouden op eerste verzoek het restant van de schade aan de groothandelaar te vergoeden, inclusief de extra kosten die de Groothandelaar moet maken om zich van een vervangende levering te voorzien.
 3. Onverminderd zijn bevoegdheid om de overeenkomst bij afkeuring door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, heeft de Groothandelaar bij de levering van niet-bederfelijke zaken het recht de Leverancier een redelijke termijn te stellen tot herstel van het gebrek aan de zaken, danwel van gebreken bij de uitvoering van eventuele installatie- en/of montagewerkzaamheden, bij uitblijven waarvan de Leverancier het herstel voor rekening en risico van de Leverancier door een derde kan laten uitvoeren.

GARANTIE

 1. De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken de eigenschappen bezitten die normaliter van soortgelijke zaken van goede kwaliteit mogen worden verwacht, waaronder dat zij voldoen aan de terzake door de overheid gestelde normen, alsook dat eventueel in verband met de levering van de zaken uit te voeren installatie- en montagewerkzaamhenden zorgvuldig en correct worden uitgevoerd.
 2. Voor niet-bederfelijke zaken geldt een garantietermijn van een jaar, onverminderd eventuele verdergaande wettelijke rechten met betrekking tot conformiteit en/of garantie. Ten aanzien van vervangen zaken en onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van een jaar, die ingaat op de dag van vervanging.
 3. Wanneer gedurende de garantietermijn een gebrek aan een geleverde zaak ontstaat, zal de Leverancier dit zo spoedig mogelijk na melding herstellen, voor zijn eigen rekening en risico. Blijft herstel binnen een redelijke termijn uit, dan heeft de Groothandelaar het recht om het gebrek naar eigen inzicht te (doen) herstellen, voor rekening en risico van de Leverancier.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De Leverancier vrijwaart de Groothandelaar en zijn afnemers met betrekking tot de door de Leverancier geleverde zaken voor iedere claim met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder kwekersrecht, auteursrecht en rechten met betrekking tot octrooi, merk en handelsnaam.
 2. De in verband met een offerte danwel levering van zaken ter beschikking van de Groothandelaar gestelde gegevens zoals tekeningen, ontwerpen, berekeningen en daarmee gelijk te stellen informatie blijven ter vrije beschikking voor intern gebruik bij de Groothandelaar, ook als op de betreffende offerte geen overeenkomst is gevolgd.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die de Groothandelaar mocht lijden door het uitblijven van, niet-tijdige, danwel gebrekkige levering. 25. De Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart de Groothandelaar tegen alle schade die de Groothandelaar mocht lijden:

– vanwege de aanwezigheid van ongewenste (hoeveelheden) stoffen in de door hem geleverde zaak, b.v. ten gevolge van een claim van derden op grond van de bestrijdingsmiddelenwet.

– vanwege een of meerdere eigenschappen van de zaak waarvan de Leverancier wist danwel had moeten weten dat deze bij normaal gebruik schade aan personen, dieren of zaken kunnen veroorzaken, wanneer hij verzuimd heeft om de Groothandelaar daarvan voor het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, onder omschrijving van de risico’s voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen die vrij kunnen komen bij onderhoud, storingen of calamiteiten danwel bij de verwijdering, verplaatsing, afvoer of vernietiging van de zaken, en om op de geleverde zaken een deugdelijke waarschuwing aan te brengen.

– door handelen en/of nalaten van personeel van de Leverancier en/of door deze bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.

– door openbaarmaking, op welke manier dan ook, van (bedrijfs)gegevens van de Groothandelaar waarvan de Leverancier wist of had moeten weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij hij tot openbaarmaking gehouden is op grond vaneen wettelijke verplichting.

 1. De aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Groothandelaar strekt zich ook uit over de schade die afnemers van de Groothandelaar op grond van de in de bovenstaande artikelen genoemde schadeoorzaken mochten lijden, voorzover die afnemers hun schade bij de Groothandelaar claimen.
 2. De Groothandelaar is jegens de Leverancier, zijn personeel en de door hem ingeschakelde hulppersonen slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van de Groothandelaar.

ONTBINDING

 1. De Leverancier wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, waardoor de Groothandelaar het recht heeft om, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen:

– wanneer de Leverancier een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

– wanneer de Leverancier surseance van betaling danwel zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, danwel onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

– wanneer op (een gedeelte van) de goederen van de Leverancier beslag wordt gelegd;

– wanneer de Leverancier (onderdelen van) zijn onderneming stillegt, liquideert of overdraagt aan een derde.

 1. De Leverancier is gehouden de schade te vergoeden die de Groothandelaar mocht lijden tengevolge van ontbinding op grond van in het vorige artikel omschreven redenen.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle met de Groothandelaar gesloten overeenkomsten en alle geschillen die daaruit of in verband daarmee mochten ontstaan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag). Bij geschillen over de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan maatgevend.

30. De Nederlandse rechter is steeds bevoegd. In afwijking van het bovenstaande heeft de Groothandelaar het recht om een geschil aan de rechter van de woonplaats van de Leverancier voor te leggen.